Wat klanten ons vertellen
Klantenbeoordeling 4.9/5
ALGEMENE VOORWAARDEN BADKAMERVOORDEELSHOP.NL B.V.

CBW-erkend


We zijn ook CBW-erkend bekijk hier de voorwaarden van CBW wonen.

CONSUMENTEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN1.1: Definities:

Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:1.1.1         Ondernemer:

- Badkamervoordeelshop.nl Doetinchem B.V, gevestigd te (7007 CL) Doetinchem, aan de Transportweg 5A;
- Badkamervoordeelshop.nl Arnhem B.V., gevestigd te (6826 TM) Arnhem, aan de Vlamoven 17;
- Badkamervoordeelshop.nl Deventer B.V., gevestigd te (7418 AT) Deventer, aan de Hanzeweg 32;
- Badkamervoordeelshop.nl Beuningen B.V., gevestigd te (6642 AJ) Beuningen, aan de Hadrianussingel 34;
- Badkamervoordeelshop.nl Almere B.V., gevestigd te (1316 AH) Almere, aan de Markerkant 11-14;
- Badkamervoordeelshop.nl Almelo B.V., gevestigd te (7606 JA) Almelo, aan de Woonboulevard 54
Hierna te noemen: “Badkamervoordeelshop”.

1.1.2      Consument: Koper/opdrachtgever, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en één overeenkomst aangaat of wil aangaan met ondernemer.

1.1.3      Producten: Alle in het kader van de overeenkomst door of namens Badkamervoordeelshop te verkopen en te leveren producten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen badkamers en accessoires, badmeubelen, douches, sanitair, douchewanden, buiten whirlpools, infrarood cabines, stoomcabines, tegels, wanden en vloeren etc.1.2: Toepasselijkheid:

1.2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Badkamervoordeelshop gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Consument.

1.2.2      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Badkamervoordeelshop en Consument zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.2.3      De algemene voorwaarden zijn Consument vooraf ter hand gesteld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2.4      Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Badkamervoordeelshop wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Badkamervoordeelshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.2.5      Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met rechtspersonen of met natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.2.6      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.

1.2.7      Indien Badkamervoordeelshop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Badkamervoordeelshop het recht zou verliezen om de naleving van deze voorwaarden te verlangen.ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES

2.1          Alle aanboden/offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn in het aanbod/offerte vermeld. Vermeldt het aanbod/offerte geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod/offerte in ieder geval 14 dagen na aanbod/offertedatum.

2.2          Het aanbod/offerte is gebaseerd op de door de Consument verstrekte gegevens, foto’s, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Badkamervoordeelshop gedane opmetingen. Consument is verplicht Badkamervoordeelshop te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Consument kan geen rechten ontlenen aan één aanbod/offerte/tekening van Badkamervoordeelshop indien deze is gebaseerd op door Consument verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2.3         In het aanbod/offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren producten/zaken, de totale (koop)prijs alsook de levertijd.

2.4          Badkamervoordeelshop kan op verzoek van Consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Hieraan kan de Consument geen rechten ontlenen.

2.5          Bij bestelling op afroep bevat het aanbod/offerte de aanduiding van dit begrip alsmede een indicatie over de levertijd.

2.6         Alle de te leveren zaken die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

2.7          Indien Consument het aanbod niet accepteert, is Badkamervoordeelshop gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits Badkamervoordeelshop Consument direct vóór of bij het aanvragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan.

2.8         Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod/offerte binden Badkamervoordeelshop niet.ARTIKEL 3 OVEREENKOMST - OPDRACHTEN

3.1          Met inachtneming van het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:

a) door aanvaarding door Consument van het aanbod/offerte. Aanvaarding geschiedt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van aanvaarding langs schriftelijke of elektronische weg, bevestigt Badkamervoordeelshop onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod/offerte; en

b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Consument (mondeling of schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbod/offerte;

c) doordat Badkamervoordeelshop feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2          Bij mondelinge overeenkomst wordt de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens reclame, geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3          Wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding door Badkamervoordeelshop. Badkamervoordeelshop is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van/of aanvullingen op de overeenkomst aan afnemer door te belasten.

3.4         Badkamervoordeelshop verricht geen montage- en of installatiewerkzaamheden. Indien gewenst kan Consument gebruik maken van het netwerk van Monteurs van Badkamervoordeelshop.

3.5          Toezeggingen door en afspraken met monteurs uit het netwerk van Badkamervoordeelshop binden Badkamervoordeelshop op geen enkele wijze. Badkamervoordeelshop is geen partij bij afspraken/overeenkomsten tussen de monteur en Consument; ook niet voor zover het een monteur uit het netwerk van Badkamervoordeelshop betreft.

3.6          Badkamervoordeelshop behoudt het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.7          Indien de aanvaarding door afnemer afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Badkamervoordeelshop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Badkamervoordeelshop anders aangeeft.ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          Badkamervoordeelshop stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Badkamervoordeelshop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4.3          Indien de aanvang of de voortgang van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor Consument verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Badkamervoordeelshop voortvloeiende schade en kosten door Consument te worden vergoed.

4.4         Badkamervoordeelshop is gerechtigd om voor de levering van bepaalde producten of uitvoering van bepaalde diensten derden in te schakelen. Kiest Badkamervoordeelshop er voor de levering van bepaalde producten te laten geschieden door een derde partij, dan is Badkamervoordeelshop gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

4.5          Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijk ontwerp, tekening, kopij of model kunnen slechts grond voor ontbinding of schadevergoeding vormen indien zij van niet geringe aard zijn. Van geringe aard zijn in ieder geval die afwijkingen die niet of slechts in beperkte mate van invloed zijn op de gebruikswaarde van het product.Verplichtingen van ondernemer:

4.6          Badkamervoordeelshop levert de overeengekomen zaken/producten/materialen conform en naar bepaling van de overeenkomst.

4.7         Badkamervoordeelshop verstrekt Consument duidelijke instructies over het lossen van de materialen/producten, zodat de plaats van aflevering goed bereikbaar is.

4.8         Badkamervoordeelshop is verplicht de Consument te wijzen op:

a) onjuistheden in de opdracht voor zover Badkamervoordeelshop deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen;

b) gebreken en ongeschiktheid van zaken (waaronder materialen of hulpmiddelen) die door de Consument ter beschikking zijn gesteld voor zover dat Badkamervoordeelshop deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen;

4.9          In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen dat Badkamervoordeelshop in beginsel zorg voor transport draagt. Zij dragen hiermee ook het risico op beschadiging en verlies tijdens transport.Verplichtingen van Consument:

4.10       Consument stelt Badkamervoordeelshop in de gelegenheid de zaken/producten/materialen af te leveren.

4.11       Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Badkamervoordeelshop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Badkamervoordeelshop worden verstrekt, indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en niet tijdig aan Badkamervoordeelshop zijn verstrekt, heeft Badkamervoordeelshop het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Consument in rekening te brengen.

4.12       Indien Consument de levering aan zich heeft voorbehouden, is Consument aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer daarvan.ARTIKEL 5 PRIJS, PRIJSWIJZIGING EN BETALING

Prijs:

5.1          In een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, van welke aard dan ook, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, legging- en verpakkingskosten.

5.2         Verkoop en levering van producten/zaken/materialen geschieden tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvraag door Consument geldende prijzen. Gedurende de in het aanbod eventueel vermelde geldigheidsduur worden prijzen van aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.Prijswijziging:

5.3         Badkamervoordeelshop mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en het moment van uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffenprijzen, productiekosten, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

5.4         Badkamervoordeelshop zal Consument het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken. Badkamervoordeelshop zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat. Bij prijsverhoging heeft Consument het recht de overeenkomst te ontbinden en Badkamervoordeelshop het recht om de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Consument laat weten dat hij akkoord gaat met de prijsverhoging. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst op deze wijze geven geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

5.5          Badkamervoordeelshop is bevoegd onverwijld prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

5.6          Badkamervoordeelshop brengt transport- en verpakkingskosten bij Consument afzonderlijk in rekening.Betaling:

5.7        Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn op een door Badkamervoordeelshop aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen betalingstermijn overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.

5.8          Badkamervoordeelshop en Consument kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van de levering. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

5.9        Indien Consument in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Consument van rechtswege in verzuim. Niettemin zendt Badkamervoordeelshop na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 5.7 en artikel 5.8 per aangetekende brief één betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Tevens vermeldt Badkamervoordeelshop in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

5.10       Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Badkamervoordeelshop rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.7 en artikel 5.8 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

5.11       In het geval dat Consument verkeert in de schuldsanering dan wel een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen doet, dan wel beslag is gelegd op zijn vermogen zijn de vorderingen van Badkamervoordeelshop op Consument onmiddellijk opeisbaar.

5.12       Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.

5.13       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplichten niet op.Overige:

5.14       Verrekening door Consument is niet toegestaan, tenzij Badkamervoordeelshop de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

5.15       In geval van betalingsverzuim is Badkamervoordeelshop gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

5.16       Een samengestelde prijsopgave verplicht Badkamervoordeelshop niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.17       Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders overeengekomen.

5.18       Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Badkamervoordeelshop te melden.ARTIKEL 6 INCASSOKOSTEN

6.1          Indien Consument verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument. In ieder geval is Consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

6.2          Indien Badkamervoordeelshop hogere kosten maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn na het intreden van verzuim, komen ook deze voor rekening van Consument. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Consument.ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1          Het eigendom van de door Badkamervoordeelshop aan Consument verkochte- en/of afgeleverde zaken gaat pas op Consument over als deze alles heeft voldaan hetgeen Badkamervoordeelshop uit hoofde van alle (verkoop)overeenkomsten met Consument en in dat kader verrichte diensten te vorderen mocht hebben of krijgen.

7.2          Consument is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit de hand te geven. Evenmin is Consument gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen.

7.3          Indien derden beslag leggen op producten/zaken waarop de eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Consument verplicht Badkamervoordeelshop hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7.4         In ieder geval en voor zover het eigendomsvoorbehoud van Badkamervoordeelshop op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, verstrekt Consument een stil pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak aan Badkamervoordeelshop. Dit pandrecht strekt tot zekerheid van al hetgeen de Consument, uit welke hoofde dan ook aan Badkamervoordeelshop verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk (dan wel niet los kunnen worden gemaakt zonder schade toe te brengen aan de hoofdzaak) onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het zekerheidsrecht hypotheek op dit registergoed worden gevestigd. De Consument is verplicht, op eerste verzoek van Badkamervoordeelshop, alle medewerking te verlenen die nodig is om de rechtszekerheden te (doen) vestigen.

7.5          Consument is verplicht de zaken/producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico’s en schade, zoals brand- en waterschade alsmede tegen diefstal.

7.6          Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Badkamervoordeelshop en de door Badkamervoordeelshop aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten/zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Badkamervoordeelshop is bij verzuim van de Consument gerechtigd de hier bedoelde producten/zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van afnemer.ARTIKEL 8 (OP)LEVERING

8.1         Levering van zaken geschiedt op de met de Consument afgesproken locatie.

8.2         Indien Badkamervoordeelshop zaken/producten/materialen bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Badkamervoordeelshop laatst bekende door Consument opgegeven afleveradres.

8.3          Wanneer partijen een vaste datum van (op)levering zijn overeengekomen, worden de zaken/producten/materialen op deze datum geleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van levering zijn overeengekomen, worden de zaken/producten/materialen op of omstreeks deze datum (op)geleverd.

8.4         Indien Consument levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Badkamervoordeelshop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Consument.

8.5          Indien Badkamervoordeelshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Consument Badkamervoordeelshop schriftelijk in gebreke te stellen.ARTIKEL 9 ONDERZOEK, RECLAMES

9.1          Consument is gehouden het gekochte (zaken/producten/materialen) op het moment van levering, te (doen) onderzoeken c.q. te controleren. Gebreken in geleverde zaken/producten/materialen die Consument redelijkerwijze kan constateren dienen door Consument na afleveringen vóór installatie en/of montage zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden vermeld.  Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 2 maanden vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.

9.2          Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

9.3         De in de catalogus/advertenties/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

9.4          Badkamervoordeelshop zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Badkamervoordeelshop in staat is adequaat te reageren. Indien desgevraagd stelt Consument Badkamervoordeelshop in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent Consument aan Badkamervoordeelshop een redelijk termijn voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. Badkamervoordeelshop is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

9.5          Wenst Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Badkamervoordeelshop. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

9.6         De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien Consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikelen 9.1 uit te voeren.ARTIKEL 10 CONFORMITEIT EN FABRIEKSGARANTIE

10.1       Badkamervoordeelshop staat er voor in dat de zaken/producten/materialen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2       Consument kan aanspraak maken op de door de producent van de producten geboden garantie.

10.3       Een door Badkamervoordeelshop, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst en de wet tegenover Badkamervoordeelshop kan doen gelden.

10.4       Buiten garantie vallen gebreken aan producten en artikelen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Badkamervoordeelshop geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen, niet-limitatief bedoeld, schade ontstaan door onzorgvuldig of verkeerd gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften etc.ARTIKEL 11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1       Badkamervoordeelshop is indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst  met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a) Consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst Badkamervoordeelshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Consument zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt;

c) Consument in de schuldsanering verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

11.2       Voorts is Badkamervoordeelshop bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Badkamervoordeelshop op Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Badkamervoordeelshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4       Badkamervoordeelshop behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is Consument verplicht de schade die Badkamervoordeelshop ten gevolge van de opschorting/ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

11.5       Consument is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden op de wijzen die de wet hem toekent.ARTIKEL 12 RISICO-OVERGANG

12.1       Indien Consument weigert de zaken/producten/materialen in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Badkamervoordeelshop, inclusief kosten van transport en opslag, op Consument onmiddellijk opeisbaar.

12.2       Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Consument over op het moment waarop deze zaken aan Consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Consument worden gebracht.ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1       Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan Badkamervoordeelshop kan worden toegerekend.

13.2       Badkamervoordeelshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.3       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Badkamervoordeelshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Badkamervoordeelshop niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Badkamervoordeelshop, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

13.4       Badkamervoordeelshop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is Badkamervoordeelshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Consument.

13.5       Voor zoveel Badkamervoordeelshop ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Badkamervoordeelshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.ARTIKEL 14 ANNULERING

Annulering:

14.1       Consument is bevoegd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en voordat aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomsten, daaronder begrepen maar niet uitsluitend, bijvoorbeeld dat de producten nog niet besteld zijn bij de leverancier, de overeenkomst te annuleren. Wel is Badkamervoordeelshop bevoegd alle gemaakte kosten  ter voorbereiding met de uitvoering van de overeenkomst aan de klant in rekening te brengen.

14.2       Indien Consument, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Badkamervoordeelshop op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

14.3       Indien Consument bij annulering de levering weigert van de reeds door Badkamervoordeelshop, speciaal voor Consument, bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, is Consument daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Badkamervoordeelshop te voldoen.

14.4       Het aantal tegels wordt uitgerekend op basis van het door de Consument (mondeling/schriftelijk) opgegeven aantal vierkante meters. De hoeveelheid tegels per vierkante meter is mede afhankelijk van de wijze waarop deze worden verwerkt. Speciaal voor de consument, en in overeenstemming met de consument, bestelde tegels die overblijven en/of op maat gemaakte meubels, kunnen niet worden geretourneerd.

14.5       Indien er niet wordt ingemeten door Badkamervoordeelshop zijn de gevolgen van een verkeerde maatvoering voor eigen risico van de Consument.

14.6       Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Consument van Badkamervoordeelshop uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Consument kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Consument reeds de producten/zaken/materialen aan Badkamervoordeelshop heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Consument zorggedragen of vindt verrekening plaats.

14.7       Annulering dient schriftelijk te geschieden.ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGAansprakelijkheid:

15.1       Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, mocht Badkamervoordeelshop aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

15.2       Badkamervoordeelshop is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)    de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b)    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Badkamervoordeelshop aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Badkamervoordeelshop toegerekend kunnen worden, mits Badkamervoordeelshop eerst in de gelegenheid is gesteld om aan de overeenkomst te beantwoorden;

c)    de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.3       De aansprakelijkheid voor directe schade van Badkamervoordeelshop jegens Consument, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door Consument aan Badkamervoordeelshop betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden.

15.4       Indien Badkamervoordeelshop aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Badkamervoordeelshop te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.5       Badkamervoordeelshop is nimmer aansprakelijk voor:

a)  afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Consument goedgekeurde zaken;

b) afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve legging of gebruik door Consument of derde;

c) voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade;

d) schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

e) schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk gebruik door Consument of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;

f) te veel of te weinig bestelde tegels.

15.6       Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Badkamervoordeelshop nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Badkamervoordeelshop bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Badkamervoordeelshop steeds de bedoeling van Consument als leidraad en uitgangspunt neemt.

15.7       Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Badkamervoordeelshop te worden ingediend.

15.8       Badkamervoordeelshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze schade is ontstaan door handelen van Badkamervoordeelshop op basis van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.9       Badkamervoordeelshop is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit montage- en of installatiewerkzaamheden. Ook niet in het geval deze werkzaamheden worden verricht door een monteur uit het netwerk van Badkamervoordeelshop.

15.10     De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Badkamervoordeelshop.Vrijwaring:

15.11     Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Badkamervoordeelshop vrijwaart Consument Badkamervoordeelshop voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Badkamervoordeelshop, alsmede het gebruik van de door of namens Badkamervoordeelshop geleverde producten.

15.12     Consument vrijwaart Badkamervoordeelshop voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen en dergelijke. Consument is verplicht Badkamervoordeelshop te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

15.13     Indien Badkamervoordeelshop uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Consument gehouden Badkamervoordeelshop zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Badkamervoordeelshop zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en de schade aan de zijde van Badkamervoordeelshop en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Consument.ARTIKEL 16 INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

16.1       Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Badkamervoordeelshop zich de rechten en bevoegdheden voor die Badkamervoordeelshop toekomen op grond van het industrieel en intellectuele eigendomsrecht;

16.2       Alle door Badkamervoordeelshop verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Badkamervoordeelshop worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.ARTIKEL 17 GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument.ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.ARTIKEL 19 DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Geberit
Bette
Grohe
Hansgrohe
HR
Plieger
Riho
Tres
Villeroy & Boch
Wavedesign
Wisa